මේරිලන්ඩ් බෞද්ධ විහාරස්ථ කඨින මහා පුණ්‍ය මහෝත්සවය

2018 නොවැම්බර් මස 10 හා 11 වැනි දින

වැඩසටහන් පෙළගැස්ම

10 වැනි සෙනසුරාදා වැඩසටහන

ප.ව 05.00 ~ අටවිසි බුද්ධ වන්දනාවව හා අසූ මහා ශ්‍රාවක පූජාව( ඇල්ලේවැව ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ)

11 වැනි ඉරිදා දින වැඩ වැඩසටහන

පෙ.ව 06.00 ~ කඨින වස්ත්‍රය වැඩමවීම

පෙ.ව 07.00 ~ උදෑසන බුද්ධ පූජාව හා දන් පිරිනැමීම

පෙ.ව 09.30 ~ කඨින පෙරහැර පැවැත්වීම

පෙ.ව 11.00 ~ දහවල් බුද්ධ පූජාව

පෙ.ව 11.30 ~ මහා සාංඝික දානය

ප.ව 12.30 ~ කඨින චීවර පූජා මහා මහෝත්සවය

ප.ව 01.00 ~ කඨින ධර්ම දේශනය

කඨින චීවර පූජාව හා සබැඳි සියලු පූජාවන්ට ඔබට හැකි ආකාරයෙන් දායක වෙමින් මේ උතුම් පුණ්‍ය අවස්ථාවන්ට සම්බන්ධ වන්න